Rentowność biogazowni w Polsce w 2020 roku.

25 listopada 2021 Analiza konkurencji

Podobnie jak w poprzednim roku postanowiłem sprawdzić, czy produkcja energii elektrycznej uzyskiwanej z biogazu pozwoliła zarobić właścicielom biogazowni rolniczych w 2020 roku. Moje obserwacje prezentuję w raporcie „Rentowność biogazowni w Polsce w 2020 roku”.

 

Tym  razem spośród 108 (Stan na dzień: 16.11.2021 r., źródło: Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ) podmiotów posiadających instalacje do produkcji biogazu do niniejszej analizy wybrałem 39 przedsiębiorstw. Jak wcześniej kierowałem się następującymi kryteriami  doboru grupy badawczej:

  • Posiadanie instalacji przed 2018 rokiem
  • Dostępność i przejrzystość danych finansowych
  • Przeważający udział działalności związanej z produkcją energii z biogazu
  • Moc zainstalowana energii elektrycznej na poziomie co najmniej 0,5 MW

 

Również w przypadku niemożliwych do odpowiedniego zinterpretowania i korygowania zdarzeń jednorazowych zniekształcających obraz działalności (np. realizacja dużych programów inwestycyjnych, restrukturyzacja) odstąpiłem od analiz porównawczych.

 

Analiza objęła aż 24 wskaźniki zarządcze dotyczące zarówno efektywności obrotu, jak również inwestycyjnej.

 

Jak obraz branży wyłania się z tych badań?

 

Wykorzystanie potencjału produkcyjnego mierzone poziomem sprzedaży na 1 MWe wskazuje na występowanie skrajnie różnych modeli biznesowych. Najwyższy wskaźnik „Sprzedaż skorygowana/MWe” to 9,1 mln zł, najniższy to 1,2 mln zł (tutaj raczej mamy do czynienia z przerwami produkcji). Połowa przedsiębiorstw generowała około 4,8mln zł  z 1 MWe, co jest o 0,2 mln zł więcej niż  w roku poprzednim

 

Pozytywnym jest fakt wzrostu przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 2019 rokiem, co jest również związane ze zmianami cen za certyfikaty energetyczne. W rankingu sprzedaży przewodzą firmy o zdywersyfikowanym portfelu przychodów – oprócz energii generują sprzedaż na gospodarce odpadami oraz sprzedaży nawozów. Generalnie lepsze wskaźniki przychodowo/wynikowe generują biogazownie odpadowe.

 

Rentowność na sprzedaży jest bardzo niska – w połowie przypadków oscylowała wokół  3%., co i tak jest wskaźnikiem znacznie lepszym od roku poprzedniego. Świadczy to o tym, że podstawowa działalność zapewnia zwrot z inwestycji i nie generuje znaczącej nadwyżki. Należy zaznaczyć, że wyniki działalności w branży w bardzo dużym stopniu zależą od ciągłości  procesu produkcji. Nawet krótkie przestoje powodują gwałtowną degradację efektywności operacyjnej.

 

Sytuacja ulega poprawie na wyniku operacyjnym (EBIT), w momencie uwzględnienia dodatkowych aktywności oraz dotacji  wspierających inwestycję. W tym przypadku połowa analizowanej grupy generowała 15%  nadwyżkę (najlepsze podmioty 42%), co wskazuje na dużą rolę dotacji w kreowaniu rentowności inwestycji.  Jako pozytywne zjawisko należy odnotować fakt, że rentowność wyniku netto w 2020 roku była zdecydowanie wyższa niż w 2019.

 

Generalnie można stwierdzić, że wygrywają biogazownie mające niski udział materiałów w kosztach działalności (surowców), to oznacza jak najszybsze wprowadzanie przyjmowania substratów za opłatą (początkowo podwójne efekty – wzrost przychodów i brak kosztów) oraz świadczenie usług dodatkowych w oparciu o efekty związane z produkcją biogazu.

 

Można również wysnuć wniosek, że moc zainstalowana na poziomie 1 MWe jest niewystarczająca do optymalizacji efektywności inwestycji.

 

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w moim opracowaniu: „Analiza porównawcza – Benchmark Analysis Wskaźniki finansowe Wytwórcy biogazu rolniczego w Polsce Analiza za okres: 2019-2020” w zakładce Raporty/Narzędzia.

 

Serdecznie zapraszam do lektury

zdjęcie - Rentowność biogazowni w Polsce w 2020 roku.