ANALIZA KONKURENCJI

Benchmarking (badania porównawcze lub analiza porównawcza) – praktyka stosowana w zarządzaniu, polegająca na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo, ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wynik takiej analizy służy jako podstawa doskonalenia. Jest to praktyczna realizacja przysłowia: „trzeba się uczyć na błędach, ale lepiej uczyć się na błędach cudzych, niż na swoich*”. *Źródło: Wikipedia

 

W naszej ofercie celem Benchmark analysis jest konfrontacja efektywności ekonomicznej oraz modelu zarządzania finansowego przedsiębiorstwa w odniesieniu do wybranych firm z branży.


Oferta obejmuje dwa rodzaje analiz:

 

  1. Analizy branżowe
  2. Analizy indywidualne

 


 

ANALIZY BRANŻOWE


Analizy obejmujące reprezentatywną liczbę przedsiębiorstw z danej branży. Stanowią doskonałe narzędzie początku procesu doskonalenia efektywności ekonomicznej własnego przedsiębiorstwa i wstęp do pogłębionych analiz porównawczych.

 

Zakres branżowej Benchmark analysis jest uzależniony od specyfiki analizowanej branży, jednak standardowo obejmuje porównanie co najmniej:

 

1.Sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów (bez uwzględniania zmiany stany produktów i kosztów na potrzeby własne):
a. Osobno przychody ze sprzedaży produktów/usług
b. Osobno przychody ze sprzedaży towarów i materiałów.


2. Wyniku finansowego na poziomie:
a. Wyniku na sprzedaży
b. EBIT
c. EBITDA
d. Wynik brutto/netto

 

3. Rentowności:

a. Na sprzedaży
b. Marża handlowa
c. EBIT
d. EBITA
e. Brutto/netto
f. ROE
g. ROI

 

4. Wskaźników rotacji:
a. Obrotowość należności handlowych
b. Obrotowość zapasów
c. Obrotowość zobowiązań handlowych
d. Luka w finansowaniu

 

5. Wskaźników zadłużenia:
a. Ogółem
b. Finansowego


6. Struktury kosztów:
a. Udział kosztów osobowych w sprzedaży
b. Udział kosztów mat. i energii w sprzedaży
c. Udział kosztów usług obcych w sprzedaży
d. Udział kosztów zmiennych w kosztach op.


7. Wydajność i efektywność osobowych:
a. Sprzedaż/koszty osobowe
b. Wynik na sprzedaży/koszty osobowe

 

8. Progu rentowności:
a. Wartościowy próg rentowności (BEP)
b. Wskaźnik dźwigni operacyjnej
c. Wskaźnik bezpieczeństwa sprzedaży

 

 

 

 


 

 

ANALIZY INDYWIDUALNE

 

Obejmują porównanie wybranego przedsiębiorstwa na tle firm konkurencyjnych wskazanych przez Zleceniodawcę. Wybraną grupę można traktować jako reprezentatywną dla specyfiki działalności Zleceniodawcy.


Zakres indywidualnej standardowej Benchmark analysis obejmuje:


1. Sprzedaż produktów, usług, towarów i materiałów (bez uwzględniania zmiany stany produktów i kosztów na potrzeby własne):
Osobno przychody ze sprzedaży produktów/usług
Osobno przychody ze sprzedaży towarów i materiałów.


2. Rentowność działalności poprzez następujące wskaźniki:
a. Rentowność operacyjna (wynik operacyjny/przychody ze sprzedaży)
b. Rentowność netto (wynik netto/przychody ze sprzedaży)
c. ROE – rentowność kapitałów własnych (zysk brutto/kapitały własne)
d. ROI – rentowność majątku (EBITDA/aktywa)


3. Sprawność zarządzania kapitałem obrotowym poprzez następujące wskaźniki:
a. Obrotowość należności operacyjnych, tj. średni czas spływu należności (w dniach)
b. Obrotowość zapasów, tj. średni czas zamrażania gotówki w zapasach (w dniach)
c. Obrotowość zobowiązań operacyjnych, tj. średni czas spłaty zobowiązań operacyjnych – czyli bieżących bez zobowiązań odsetkowych (w dniach)
d. Luka płynności, tj. różnica pomiędzy okresem zamrożenia gotówki (spływ należności, poziom zapasów) a terminem spłaty zobowiązań bieżących.


4. Bezpieczeństwo finansowe poprzez następujące współczynniki:

a. Wskaźnik zadłużenia, tj. udział kapitałów obcych w finansowaniu działalności (zobowiązania i rezerwy/pasywa)

b. Wydajność i efektywność pracy poprzez następujące współczynniki:

c. Wskaźnik wydajności (sprzedaż/koszty osobowe) Wskaźnik efektywność (wynik na sprzedaży/koszty osobowe)

d. Wartość przedsiębiorstwa z zastosowaniem metody dochodowej – mnożnik EBITDA

 

 

 

 


Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera.