WYCENA UMÓW NAJMU MSSF 16 / TEST UTRATY WARTOŚCI

Wycena wartości umów najmu na potrzeby MSSF 16 – kalkulator finansowy

 

Proponowane rozwiązanie dotyczy wyceny umów najmu powierzchni wynajmowanych dla celów biznesowych na potrzeby ich prezentacji bilansowej,  zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2019 roku nowym standardem MSSF 16 „Leasing” (ang. IFRS 16 Leases), który zastąpił dotychczasowy MSR 17 o tym samym tytule oraz towarzyszące mu interpretacje:

 • KIMSF 4 Ustalenie czy umowa zawiera leasing
 • SKI 15 Leasing operacyjny – specjalne oferty promocyjne
 • SKI 27 Ocena istoty transakcji wykorzystujących formę leasingu

 

Opracowany kalkulator finansowy w oparciu o podstawowe dane umów najmu (okres trwania , waluta – pln/euro, wartość czynszów) oraz określoną odpowiednio stopę dyskonta automatycznie wyznacza podstawowe parametry ekonomiczne potrzebne do określenia pozycji bilansowych i wartości w RZiS, w interwałach kwartalnych, takie jak:

 • Wartość umowy na moment wyceny
 • BZ Zobowiązania, w podziale na:
  • krótkoterm.
  • długoterm.
 • BZ Aktywa
 • Wartość odsetek w okresie od – do:
 • Wartość kapitału w okresie od – do:
 • Wartość czynszów z wyceny w okresie od – do:
 • Wartość rzeczywista czynszów w okresie od – do:
 • Różnice kursowe zrealizowane
 • BZ Zobowiązania wg kursu PLN/EURO, w podziale na:
  • krótkoterm. wg kursu PLN/EURO:
  • długoterm. wg kursu PLN/EURO:
 • Różnice kursowe z wyceny bilansowej w odniesieniu do:
  • krótkoterm.
  • długoterm.

 

Kalkulator umożliwia maksymalne skrócenie czasu pracy służb księgowych w wyznaczaniu wartości bilansowych związanych z wyceną i bieżącym księgowaniem umów najmu na koniec poszczególnych kwartałów roku. Narzędzie opracowane w excel daje możliwość modyfikacji i dostosowywania do specyfiki danego przedsiębiorstwa.

 

Wdrożenie rozwiązania jest poprzedzone analizą:

 • polityki rachunkowości danej firmy,
 • zaleceń audytora
 • specyfikacji poszczególnych umów

 

 

 

 

Test utraty wartości

 

W ramach corocznych przeglądów ksiąg finansowych ze strony audytorów ma miejsce analiza wartości godziwej poszczególnych aktywów przedsiębiorstwa. Jej podstawą są regulacje zawarte w Ustawie o Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, w tym przede wszystkim MSR 36 opisującym przesłanki utraty wartości aktywów. Zgodnie z zapisami tego standardu obowiązkowemu badaniu należy poddawać przynajmniej raz w roku takie aktywa jak:

 

 • wartość firmy pochodząca z konsolidacji,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • rzeczowe aktywa trwałe,
 • udziały / akcje w innych podmiotach wyceniane w cenie nabycia,
 • nieruchomości inwestycyjne wyceniane w cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenia.

 

W związku z tym wszystkie przedsiębiorstwa, które sporządzają sprawozdania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości powinny zadbać o to by wszelkie aktywa wykazywane w bilansie ewidencjonowane były w wartości księgowej, która nie przekracza wartości odzyskiwalnej. W przypadku zaistnienia odwrotnej sytuacji, tj. takiej w której wartość bilansowa jest wyższa od wartości odzyskiwalnej, konieczne jest wprowadzenie odpisu aktualizującego wycenę.

 

Usługa jest kierowana głównie dla spółek publicznych zobowiązanych do stosowania MSR

 

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera.