TEST PRYWATNEGO INWESTORA

Przedsiębiorstwa, które rozważają współpracę z podmiotami Skarbu Państwa lub organem państwowym powinny przed jej rozpoczęciem określić czy będzie ona dokonywana na zasadach rynkowych. Dodatkowo podmioty, których właścicielem są spółki z zaangażowaniem środków publicznych również powinny wykazywać, iż dokonywane transakcje mają charakter rynkowy. Jednakże, w jaki sposób określić czy warunki współpracy są ustalone na zasadach rynkowych? W znalezieniu odpowiedzi ma pomóc Test Prywatnego Inwestora (TPI) oraz Test Prywatnego Wierzyciela (TPW).

 

Zakres analiz obejmujących Test Prywatnego Inwestora dla szczególnych przypadków udzielenia wsparcia finansowego określa Ustawa o prawie restrukturyzacyjnym z dnia 15 maja 2015 r. Zgodnie z wytycznymi, w celu stwierdzenia, czy wsparcie zostało udzielone na zasadach rynkowych, przeprowadzić należy szereg analiz, zawierających w szczególności:

 

  1. Ocenę rynkowego charakteru wsparcia, o które wnioskuje przedsiębiorca,
  2. Oszacowanie przewidywanego zwykłego zwrotu z inwestycji w postaci dywidend lub zysków z tytułu wzrostu wartości udziałów lub akcji albo w przypadku pożyczki w postaci kapitału wraz z oprocentowaniem,
  3. Analizę rynkowej stopy zwrotu z inwestycji lub innego celu, na które zostanie udzielone wsparcie,
  4. Opinię czy przedsiębiorca byłby w stanie uzyskać finansowanie na rynku kapitałowym,
  5. Opinię w temacie czy spółka byłaby w stanie przetrwać na rynku bez udziału środków publicznych,
  6. Opinię odnoszącą się do perspektyw gospodarczych spółki, uwzględniającą w szczególności sytuację w sektorze rynku, w którym przedsiębiorca działa, strukturalną nadwyżkę zdolności produkcyjnej w tym sektorze, poziom konkurencji na tym rynku,
  7. Ocenę, czy wsparcie uzyskane na podstawie rozpatrywanego wniosku będzie wystarczające do osiągnięcia zakładanych w biznesplanie celów, czy też konieczne będzie późniejsze, dodatkowe wsparcie finansowe,
  8. Wnioski końcowe wraz z opinią co do możliwości udzielenia wsparcia

 

Pozytywny wynik przeprowadzonego Testu Prywatnego Inwestora lub Testu Prywatnego Wierzyciela oznacza, że prywatny, rynkowy inwestor/wierzyciel kierujący się kryterium osiągnięcia zysku podjąłby decyzję o przeprowadzeniu transakcji.

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera.