SYSTEMY/KALKULATORY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ

Opracowując narzędzia kontroli zarządczej posługujemy się techniką Dashboard. Dashboard jest specyficznym rodzajem raportu, na którym najważniejsze informacje i wskaźniki powiązane z celami firmy lub organizacji przedstawione są w formie wizualnej. Informacje te są umieszczone na jednym ekranie lub jednej kartce. Dashboard jest sposobem obrazowania i prezentacji danych w różnych systemach rachunkowości zarządczej (w tym danych biznesowych), a nie specyficznym rodzajem informacji lub technologii.

 


Rentowność biura rachunkowego

 

Czy każdy klient daje tyle samo wartości dodanej? Każdy, kto prowadzi biznes intuicyjnie wie, że to nieprawda. Podobno zasada Pareto obowiązuje w każdym biznesie, podobno 20% klientów generuje 80% zysku, podobno……

 

„Podobno” raczej nie wystarcza aby świadomie prowadzić biznes.

 

Na szczęście zdobycie pewnej i rzetelnej informacji zarządczej nawet w przypadku obsługi wielu różnorodnych klientów nie wymaga budowy skomplikowanego i kosztownego systemu.

 

Jeżeli biuro prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników to ma praktycznie wszystko, aby zbudować system analizy rentowności obsługi poszczególnych klientów i efektywności swoich pracowników. Jeżeli nie prowadzi, to można zrobić to szybko i w bardzo prosty sposób. Korzyści z wdrożenia ewidencji casu pracy są niewspółmiernie wyższe od jego kosztów.

 

System analizy rentowności klientów składa się z 3 baz danych, które odpowiednio połączone pozwalają na przypisanie przychodów i kosztów danemu klientowi oraz pracownikowi na podstawie wykazanych godzin pracy.

 

 

Raporty analityczne są przygotowane z zastosowaniem narzędzia Power Bi, co pozwala na budowę aktywnych prezentacji w technologii dashboard. Umożliwiają one analizę wskaźników w ujęciu ogólnym, jak i w odniesieniu do wybranych parametrów (klientów, pracowników, miesięcy).

 

W standardowym układzie system umożliwia analizę następujących obszarów/parametrów zarządczych:

 • Przychód/koszt/wynik na klienta w ujęciu nominalnym i jednostkowym
 • Przychód/koszt/wynik całej organizacji w ujęciu nominalnym i jednostkowym w danym przedziale czasowym
 • Godziny/wynik na pracownika
 • Godziny na klienta
 • Ilość klientów/Pracownik
 • Analityka przychodu/kosztu/wyniku w poszczególnych miesiącach w odniesieniu do całej organizacji/klienta/pracownika
 • Analiza Zasady Pareto w organizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca na raportach jest możliwa zarówno w wersji desktop oraz mobilnej:

 

 

Jakie są potencjalne zastosowania niniejszego systemu? Może być przydatny w wielu obszarach biznesowych, np.:

 • Stanowi podstawę do negocjacji wynagrodzenia za obsługę
 • Buduje świadomość zarządczą, pomaga w identyfikacji najbardziej wartościowych klientów
 • Pozwala na usprawnienie wykorzystania czasu pracy, tak aby był jak najbardziej efektywny
 • Umożliwia szybkie wychwycenie różnic w organizacji i realizacji pracy poszczególnych pracowników
 • Może stanowić narzędzie do budowania systemów motywacyjnych dla poszczególnych/zespołów pracowników

 

Wdrożenie systemu wymaga stworzenia schematu ewidencji:

 • godzin pracy,
 • kosztów osobowych i pozostałych wydatków biura,
 • przychodów z obsługi poszczególnych klientów.

 

W zależności od jakości posiadanych/generowanych przez biuro danych czas wdrożenia systemu może wynieść od 2 tygodni do 2 miesięcy (w przypadku opracowywania baz danych i zasad ich tworzenia od „zera”). Utrzymanie systemu wymaga comiesięcznej aktualizacji baz danych. System może być rozbudowywany o kolejne funkcjonalności w zależności od potrzeb w zakresie informacji zarządczej.

 

Optymalizacja funkcjonalności i obsługi systemu wymaga posiadania infrastruktury IT w postaci centralnego serwera, który będzie miejscem archiwizowania baz danych i raportów zarządczych. Przechowywanie danych na serwerze umożliwia stałe korzystanie z najbardziej aktualnych danych w wersji mobilnej naszego rozwiązania.

 


Kalkulatory standardowe

Wariant podstawowy:

Analizy są sporządzane w oparciu o dwa sprawozdania finansowe: rachunek zysków i strat oraz bilans.

 

Analiza obejmuje podstawowe parametry ekonomiczno – finansowe w ujęciu 3 ostatnich zakończonych okresów obrachunkowych oraz bieżącego roku obrotowego przedsiębiorstwa. Wyniki bieżącego roku obrachunkowego są porównywane z odpowiednim okresem poprzedniego roku. Analiza w postaci wykresów jest uzupełniona podsumowaniem zarządczym.

 

Oferowany raport jest sporządzany w wersji elektronicznej w pliku pdf. Istnieje również możliwość implementacji aplikacji Qlik Sense Desktop w celu posiadania interaktywnego narzędzia analitycznego. Częstotliwość sporządzania – co miesiąc.

 


 
Obszary objęte analizą:

 

 1. Przychody ze sprzedaży ogółem oraz w podziale na:
  1. Przychody ze sprzedaży produktów/usług
  2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
  3. Pozostałe przychody operacyjne
  4. Przychody finansowe
 2. Koszty działalności w podziale na:
  1. Koszty operacyjne
  2. Pozostałe koszty operacyjne
  3. Koszty finansowe
 3. Poziomy wyniku finansowego:
  1. Wynik na sprzedaży
  2. Wynik operacyjny
  3. Wynik netto
  4. EBITDA
  5. Marża handlowa
 4. Analiza w oparciu o aktywa i pasywa:
  1. Poziom i rotacja zapasów
  2. Poziom i rotacja należności
  3. Poziom i rotacja zobowiązań bieżących operacyjnych
  4. Poziom gotówki
  5. Zadłużenie odsetkowe (kredyty, pożyczki, leasingi)
 5. Analiza wskaźnikowa
  1. Dynamiki zmian podstawowych wartości ekonomicznych
  2. Wskaźniki rentowności sprzedaży:
  3. EBIT %
  4. EBITDA%
  5. Netto%
  6. Marża handlowa (Marża I)%
  7. Wskaźniki efektywności inwestycji: ROE, ROA
  8. Wskaźnik konwersji gotówki (luka w finansowaniu)
 6. Cash flow
  1. Schemat cash flow z ostatniego pełnego okresu obrachunkowego
  2. Przepływy: operacyjne, inwestycyjne, finansowe
  3. Analiza gotówki: bieżący rok obrachunkowy vs okres poprzedni
  4. Analiza poszczególnych obszarów cash flow: bieżący rok obrachunkowy vs okres poprzedni

 

 


 

Wariant dedykowany:

Analizy pogłębione w oparciu o księgową analitykę i potrzeby zarządcze klienta.

 

 


 

Obszary objęte analizą:

 

Analizy pogłębione w oparciu o księgową analitykę i potrzeby zarządcze klienta. Zakres analiz może przykładowo obejmować:

 

 1. Sprzedaż wg działów, klientów, obszarów
 2. Wyznaczenie progu rentowności działalności
 3. Efektywność działalności wg MPK,
 4. Zyskowność: klientów, obszarów
 5. Analizy ilościowo – wartościowo, np. efektywność działów: produkcji, transportu
 6. Windykacja należności
 7. Analiza wrażliwości wyniku finansowego

 

 


 

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera.